"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 66 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-10-2017 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".
17-10-2017 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới, công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.
16-10-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
06-10-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
06-10-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh.
13-09-2017 Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Trà Vinh.
13-09-2017 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Trà Vinh.
06-09-2017 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.
17-08-2017 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
03-08-2017 Quyết định số 1382/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
03-08-2017 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
03-08-2017 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
31-07-2017 Quyết định số 1351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.
31-07-2017 Quyết định số 1357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm cây giống lâm nghiệp và Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
31-07-2017 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
31-07-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-07-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-07-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
17-07-2017 Quyết định số 1273QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới, bãi bỏ và điều chỉnh tên thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
5,593,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner