"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 285 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
30-12-2011 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2012 - 2014 cho T rung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu).
29-12-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
29-12-2011 Quyết định số 2228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2012.
28-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-12-2011 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2012 - 2014 cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu).
27-12-2011 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh.
23-12-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
21-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-12-2011 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2010 đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
21-12-2011 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2012 - 2014 cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp (đơn vị sự nghiệp có thu).
20-12-2011 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2012 - 2014 cho Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu).
19-12-2011 Quyết định số 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
13-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
08-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
08-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà n¬ước.
08-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh.
08-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè.
08-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner