"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 251 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
30-12-2016 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
30-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-12-2016 Quyết định số 2746/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
28-12-2016 Quyết định số 2747/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
28-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
23-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án do tỉnh quản lý; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
22-12-2016 Quyết định số 2693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
22-12-2016 Quyết định số 2694/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
22-12-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
19-12-2016 Quyết định số 2673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia.
19-12-2016 Quyết định số 2673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia.
19-12-2016 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia.
19-12-2016 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia.
15-12-2016 Quyết định số 2652/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
08-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
08-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner