"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-10-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
04-09-2018 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh.
29-06-2018 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 1.0.
13-06-2018 Quyết định số 1125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-10-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-10-2017 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".
12-05-2017 Quyết định số 750/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
19-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh.
18-07-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
11-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
14-04-2016 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020.
04-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
04-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
21-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
25-09-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh.
27-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
10-03-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner