"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 170 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2018 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.
23-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
15-03-2018 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
15-01-2018 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018.
12-06-2017 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
01-06-2017 Quyết định số 904/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-05-2017 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
10-03-2017 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
10-03-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
10-03-2017 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
28-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
25-10-2016 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-10-2016 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-10-2016 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-10-2016 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-10-2016 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.
18-10-2016 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.
18-10-2016 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.
09-09-2016 Quyết định số 1915/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
09-09-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner