"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 42 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
08-08-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh.
21-12-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên.
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên.
26-05-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
06-11-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Nghêu và Sò huyết giống tự nhiên.
06-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới Đáy hàng khơi.
23-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh.
17-04-2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2013.
27-07-2012 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
23-03-2012 Quyết định số 372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2012.
04-10-2011 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2011.
11-08-2011 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh.
10-08-2011 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
27-04-2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2011.
29-03-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thông qua Đề án Chính quyền điện tử thành phố Trà Vinh giai đoạn năm 2011 - 2015.
26-11-2010 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2010.
05-08-2010 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Chuyển giao công nghệ xử lý nước năm 2010.
29-06-2010 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2010 - 2015.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner