"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
30-03-2018 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
25-05-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020.
27-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
17-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
07-03-2016 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014.
07-03-2016 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
09-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
09-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
17-09-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, sản xuất tôm nuôi nước lợ các tháng cuối năm 2015.
01-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
06-05-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
11-03-2013 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh.
31-01-2013 Quyết định số 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nhóm giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
08-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
08-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
14-09-2012 Quyết định số 1632/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Cú đến năm 2020.
24-08-2012 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2020.
14-03-2012 Quyết định số 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh.
10-01-2012 Quyết định số 35/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner