"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 122 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
23-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
07-06-2017 Quyết định số 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 01/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”.
21-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.
16-03-2017 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
30-12-2016 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
18-11-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
07-10-2016 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
07-10-2016 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
07-10-2016 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
26-09-2016 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng đối với một số loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-08-2016 Quyết định số 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
22-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công với cách mạng và thân nhân theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
14-06-2016 Quyết định số 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020.
09-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
04-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
01-10-2015 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
01-10-2015 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner