"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức - Dân sự  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 109 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức - Dân sự:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2019 Quyết định số 1633/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Danh mục khu vực cấm, địa điểm cấm tại Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
05-06-2019 Quyết định số 1053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh.
05-03-2019 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh.
26-09-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
06-09-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh.
05-09-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
31-07-2017 Quyết định số 1351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.
13-09-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
21-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
18-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
16-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.
27-08-2015 Quyết định số 1393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 90 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
07-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
30-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.
07-11-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
25-08-2014 Quyết định số 1376/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh thành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh.
20-05-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định việc phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-12-2012 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp năm 2012 giữa các cơ quan, đơn vị.
11-07-2012 Quyết định số 1241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner