"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2018 Ngày 26 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2018 Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020. 04
11-07-2018 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh. 13
11-07-2018 Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 23
11-07-2018 Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 25
11-07-2018 Nghị quyết số 66/2018/NQ-HĐND phân định các nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 29
11-07-2018 Nghị quyết số 67/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 37
11-07-2018 Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 39
11-07-2018 Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ). 43
11-07-2018 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020. 45
11-07-2018 Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng. 49
11-07-2018 Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh. 55
23-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 56
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2018 Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 57
16-07-2018 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
16-07-2018 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 60
16-07-2018 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 83
16-07-2018 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 87
16-07-2018 Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. 89
17-07-2018 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 105
7,799,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner