"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2017 Ngày 10 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-03-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 10
19-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 25
21-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020. 28
05-04-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2020. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2017 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 38
10-03-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 40
10-03-2017 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 42
10-03-2017 Quyết định số 359/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 44
16-03-2017 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2017 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 53
04-01-2017 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 54
13-01-2017 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 55
06-02-2017 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. 64
16-02-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 65
16-02-2017 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 66
16-02-2017 Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 67
27-02-2017 Quyết định số 257/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến 31/12/2016. 68
18-04-2017 Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 78
18-04-2017 Quyết định số 587/QĐ-UBND công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 124
27-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017. 141
8,333,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner