"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2017 Ngày 14 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh. 03
08-06-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2017 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 15
10-05-2017 Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc chỉ định, công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp vật tư và cung cấp liều tinh; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; cung cấp bình Nitơ lỏng; xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020. 23
18-05-2017 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 25
24-05-2017 Quyết định số 858/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 38
24-05-2017 Quyết định số 859/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hồ sơ liên quan đến lĩnh vực nhà đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 50
25-05-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020. 64
07-06-2017 Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 01/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”. 89
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2017 Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 99
01-06-2017 Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 111
08-06-2017 Quyết định số 942/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 118
8,333,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner