"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2006 Ngày 30 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-01-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2006. 03
04-01-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2006. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 12
18-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2007. 14
15-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 5, Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 28/9/2005 của UBND tỉnh. 15
01-08-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ban hành Định mức chi hành chính năm 2006. 16
15-09-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng). 18
15-09-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần lắp đặt). 20
15-09-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần khảo sát xây dựng). 22
27-10-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2006 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách để bố trí tăng biên chế cho Công an xã. 26
9,665,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner