"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 05 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
27-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
27-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung phí bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. 15
27-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2007 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2005. 26
18-01-2007 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007. 39
25-01-2007 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban quản lý dự án các công trình thủy lợi thành Ban quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2007 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Duyên Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 73
18-01-2007 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Cầu Kè đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 74
18-01-2007 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Trà Vinh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 75
18-01-2007 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 76
19-01-2007 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 77
19-01-2007 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 78
19-01-2007 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Càng Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 79
19-01-2007 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 80
19-01-2007 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Trà Vinh. 81
9,487,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner