"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 09 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
14-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong tỉnh Trà Vinh. 06
14-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2007 Quyết định số 135/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động về Du lịch giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Trà Vinh. 15
05-02-2007 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn Chương trình 135 năm 2006. 22
12-02-2007 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc thay đổi tên gọi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh. 24
14-02-2007 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2007 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 37
07-02-2007 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 46
08-02-2007 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ Y tế tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án hỗ trợ Y tế đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn I (7/2006-12/2007). 48
08-02-2007 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 52
13-02-2007 Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu "Thị trấn văn hóa". 54
22-02-2007 Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về y tế năm 2006. 55
22-02-2007 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về y tế năm 2006. 57
26-02-2007 Quyết định số 272/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học Y tế (đơn vị sự nghiệp có thu). 59
26-02-2007 Quyết định số 273/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải (đơn vị sự nghiệp có thu). 61
26-02-2007 Quyết định số 274/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (đơn vị sự nghiệp có thu). 63
26-02-2007 Quyết định số 275/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Càng Long (đơn vị sự nghiệp có thu). 65
26-02-2007 Quyết định số 276/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè (đơn vị sự nghiệp có thu). 67
26-02-2007 Quyết định số 277/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tiểu Cần (đơn vị sự nghiệp có thu). 69
26-02-2007 Quyết định số 278/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Càng Long (đơn vị sự nghiệp có thu). 71
26-02-2007 Quyết định số 279/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú (đơn vị sự nghiệp có thu). 73
26-02-2007 Quyết định số 280/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang (đơn vị sự nghiệp có thu). 75
26-02-2007 Quyết định số 281/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 77
14-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 79
14-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 82
9,487,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner