"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 19 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2007 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Nhị Long - Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 06
14-02-2007 Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 09
14-02-2007 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 12
14-02-2007 Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các cầu trên đường vào Trung tâm các xã Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 15
14-02-2007 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 18
14-02-2007 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 21
14-02-2007 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 24
14-02-2007 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 27
26-02-2007 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng, chống Sốt rét thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 30
26-02-2007 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng chống HIV/AIDS thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 32
26-02-2007 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng, chống Lao thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 35
26-02-2007 Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng, chống Sốt xuất huyết thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 37
26-02-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng chống suy dinh d¬ưỡng trẻ em thuộc nguồn vốn Ch¬ương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 40
27-02-2007 Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phòng, chống Phong thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 42
27-02-2007 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 44
27-02-2007 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Chương trình Phòng chống suy dinh d¬ưỡng trẻ em thuộc nguồn vốn Ch¬ương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 47
27-02-2007 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 49
27-02-2007 Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007. 51
27-02-2007 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Dạy nghề cho lao động tàn tật thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 54
27-02-2007 Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giải quyết việc làm ở địa phương thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm năm 2007. 56
27-02-2007 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở địa phương thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo năm 2007. 58
27-02-2007 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Dạy nghề cho lao động nông thôn và người dân tộc Khmer thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 60
02-03-2007 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý Dự án xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép trên địa bàn tỉnh. 62
05-03-2007 Quyết định số 336/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cầu Ngang (đơn vị sự nghiệp có thu). 64
05-03-2007 Quyết định số 337/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trà Cú (đơn vị sự nghiệp có thu). 66
05-03-2007 Quyết định số 338/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh (đơn vị sự nghiệp có thu). 68
05-03-2007 Quyết định số 339/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh (đơn vị sự nghiệp có thu). 70
05-03-2007 Quyết định số 340/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh (đơn vị sự nghiệp có thu). 72
05-03-2007 Quyết định số 341/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh (đơn vị sự nghiệp có thu). 74
05-03-2007 Quyết định số 342/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cầu Kè (đơn vị sự nghiệp có thu). 76
05-03-2007 Quyết định số 343/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiểu Cần (đơn vị sự nghiệp có thu). 78
05-03-2007 Quyết định số 344/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Duyên Hải (đơn vị sự nghiệp có thu). 80
05-03-2007 Quyết định số 345/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành (đơn vị sự nghiệp có thu). 82
05-03-2007 Quyết định số 346/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 84
05-03-2007 Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hướng dẫn người nông dân nghèo ứng dụng khoa học kỹ thuật mới thông qua chương trình khuyến nông thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 86
05-03-2007 Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn khuyến ngư thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 89
9,487,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner