"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 06 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-03-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh. 05
15-03-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2007. 09
15-03-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-03-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VI về mức thu và về tỷ lệ (%) điều tiết ngân sách tỉnh từ nguồn thu lao động công ích. 14
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2007 Quyết định số 375/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2007. 16
16-03-2007 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2007. 22
23-03-2007 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) xã Long Đức. 24
27-03-2007 Quyết định số 442/QĐ-UBND ủy quyền quản lý chợ loại I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2007 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh. 33
08-03-2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Trà Vinh. 35
12-03-2007 Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị tăng cường cơ sở vật chất Trường Đại học Trà Vinh thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 37
12-03-2007 Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị tăng cường năng lực dạy nghề Trường Đại học Trà Vinh thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 40
16-03-2007 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Truyền thông, Giáo dục thay đổi hành vi về Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 42
16-03-2007 Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tiểu dự án Đảm bảo hậu cần và tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 45
16-03-2007 Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao chất lượng thông tin và dữ liệu Dân cư, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 47
16-03-2007 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 49
16-03-2007 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững thông qua hoạt động tín dụng - tiết kiệm và phát triển kinh tế gia đình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 52
16-03-2007 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tăng cường dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 55
16-03-2007 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý dân số - kế hoạch hóa gia đình, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2007. 58
20-03-2007 Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc phê duyệt gía trị dự toán công trình: Trường Dạy nghề tỉnh Trà Vinh (phần mua văn phòng, nhà xưởng của Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh). 61
21-03-2007 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà hiệu bộ Trường Đại học Trà vinh. 63
26-03-2007 Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 66
26-03-2007 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc thay thành viên của Hội đồng Tư vấn Khuyến nông tỉnh Trà Vinh. 70
26-03-2007 Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Trà Vinh. 71
26-03-2007 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Đập Sen trên đường tỉnh 911, huyện Châu Thành, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 74
27-03-2007 Quyết định số 459/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Trà Vinh. 76
20-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức cho đồng bào Khmer vui Chôl - Chhnam - Thmây năm 2007. 83
9,487,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner