"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 10 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh. 04
03-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2007 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Cầu Kè. 20
27-07-2007 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc phân bổ bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2007 cho các huyện, thị xã. 26
30-07-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi, cồn mới nổi phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển 03 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và Châu Thành tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2007 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Dạy nghề tỉnh Trà Vinh. 32
06-07-2007 Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại). 35
06-07-2007 Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số điểm của Điều 1 Quyết định số 95/QĐ-CTT ngày 21/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 39
10-07-2007 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ các dân tộc tỉnh Trà Vinh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 41
10-07-2007 Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Cung cấp các sản phẩm văn hóa thông tin cho kho sách Thư viện tỉnh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 43
10-07-2007 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Cung cấp các sản phẩm văn hóa thông tin cho thư viện huyện, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 45
11-07-2007 Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Du lịch Trà Vinh. 47
13-07-2007 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. 49
13-07-2007 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 51
20-07-2007 Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Tầm Vu Lộ ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (phê duyệt lại). 55
20-07-2007 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi phục vụ chuyển đổi sản xuất 350 ha, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (phê duyệt lại). 58
20-07-2007 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Trà Vinh (Hạng mục: Khoa điều trị châm cứu, khoa cận lâm sàn, sân đường - hệ thống thoát nước). 62
23-07-2007 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Điều tra thực trạng văn hóa phi vật thể dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 65
25-07-2007 Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Tam Ngãi huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 67
25-07-2007 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Hiếu Tử huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 70
26-07-2007 Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 73
27-07-2007 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1157/QĐ-CTT ngày 10/6/2004 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 82
11-07-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 84
9,487,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner