"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 28 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu trong tỉnh Trà Vinh. 06
07-09-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh. 09
07-09-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về định mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2008. 13
07-09-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 15
07-09-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về định mức chi hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2008. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2007 Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo tỉnh Trà Vinh. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2007 Quyết định số 1278/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 27
04-09-2007 Quyết định số 1279/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Bình Phú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 29
04-09-2007 Quyết định số 1280/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Tân An thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 31
04-09-2007 Quyết định số 1281/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Nhị Long thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 33
04-09-2007 Quyết định số 1282/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Càng Long A thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 35
04-09-2007 Quyết định số 1283/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Cầu Kè thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 37
04-09-2007 Quyết định số 1284/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Phong Phú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 39
04-09-2007 Quyết định số 1285/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 41
04-09-2007 Quyết định số 1286/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Cầu Quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 43
04-09-2007 Quyết định số 1287/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Trà Cú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 45
04-09-2007 Quyết định số 1288/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Tập Sơn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 47
04-09-2007 Quyết định số 1289/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Đại An thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 49
04-09-2007 Quyết định số 1290/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Hàm Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 51
04-09-2007 Quyết định số 1291/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Long Hiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 53
04-09-2007 Quyết định số 1292/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Duyên Hải thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 55
04-09-2007 Quyết định số 1293/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 57
04-09-2007 Quyết định số 1294/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang A thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 59
04-09-2007 Quyết định số 1295/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang B thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 61
04-09-2007 Quyết định số 1296/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Cú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 63
04-09-2007 Quyết định số 1297/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện Cầu Ngang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 65
04-09-2007 Quyết định số 1298/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 67
04-09-2007 Quyết định số 1299/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Trà Vinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 69
04-09-2007 Quyết định số 1300/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tiểu Cần thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 71
04-09-2007 Quyết định số 1301/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Càng Long thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 73
04-09-2007 Quyết định số 1302/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 75
07-09-2007 Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Cầu Ngang, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 77
07-09-2007 Quyết định số 1328/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Trà Cú, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 79
07-09-2007 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Cầu Kè, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 81
07-09-2007 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 83
07-09-2007 Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Cấp trang thiết bị cho đội thông tin lưu động huyện, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 85
07-09-2007 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Cấp trang thiết bị cho Đội Thông tin Lưu động tỉnh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 87
07-09-2007 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Duyên Hải, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 89
07-09-2007 Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Càng Long, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 91
07-09-2007 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 11 theo chương trình, sách giáo khoa mới thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 93
9,487,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner