"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 14 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2007 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 04
30-10-2007 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Duyên Hải. 06
02-11-2007 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý đê kè phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 13
02-11-2007 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2007, cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 15
06-11-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 17
06-11-2007 Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành theo thẩm quyền hết hiệu lực pháp luật. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2007 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tập huấn - tuyên truyền nước sạch và vệ sinh trường học tỉnh Trà Vinh năm 2007. 23
18-10-2007 Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Kết hợp quân dân y bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng năm 2007. 25
18-10-2007 Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 27
18-10-2007 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 30
18-10-2007 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm cấp nước 02 xã Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 33
24-10-2007 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cụm tuyến dân cư ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, giai đoạn II năm 2007. 36
24-10-2007 Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà vệ sinh các Trạm y tế, nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh cụm hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 40
30-10-2007 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ dự toán phần khối lượng còn lại của hạng mục công trình: Khối 12 phòng học thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở phường 6, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 43
05-11-2007 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 45
05-11-2007 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 48
05-11-2007 Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 52
05-11-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 56
05-11-2007 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 61
05-11-2007 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 64
05-11-2007 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 67
05-11-2007 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 70
05-11-2007 Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 73
05-11-2007 Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 76
05-11-2007 Quyết định số 1657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 79
05-11-2007 Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 82
05-11-2007 Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 85
9,487,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner