"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 28 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 04
08-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Trà Vinh. 12
08-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Tiểu Cần. 23
08-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 và Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 25
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 28
24-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh. 33
24-12-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh. 36
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2008. 38
08-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2008. 42
08-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 47
08-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc triển khai tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 49
08-12-2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 51
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2007 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh. 54
13-12-2007 Quyết định số 1877/QĐ-UBND việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Xây dựng. 56
13-12-2007 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Công an tỉnh. 57
13-12-2007 Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Y tế. 58
14-12-2007 Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư nêu tại các Quyết định số 386/QĐ-UBND, số 387/QĐ-UBND, số 388/QĐ-UBND, số 389/QĐ-UBND, số 390/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. 59
14-12-2007 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh. 61
18-12-2007 Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 62
20-12-2007 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 63
24-12-2007 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Tiểu Cần. 64
24-12-2007 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Tài chính. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2007 Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Trà Vinh. 67
19-12-2007 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 12 của Điều 1 Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 68
19-12-2007 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển vùng trồng rau an toàn cho các hộ nghèo ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 70
19-12-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ đầu tư trồng đậu phộng cho nông dân nghèo ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 72
19-12-2007 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ đầu tư trồng đậu phộng cho nông dân nghèo ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 74
9,487,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner