"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2011 Ngày 14 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã. 06
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
27-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND thành phố, phường, xã. 20
27-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2011. 30
27-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2011 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. 43
05-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2011 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 49
04-01-2011 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 50
04-01-2011 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 51
04-01-2011 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 52
04-01-2011 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 53
04-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 54
04-01-2011 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 55
04-01-2011 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 56
04-01-2011 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 57
04-01-2011 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 58
10-01-2011 Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y phường 6 thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ I (2010 - 2013). 59
10-01-2011 Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y phường 8 thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ I (2010 - 2013). 66
07-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2011. 74
9,487,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner