"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2011 Ngày 06 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-03-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh đô thị khu vực thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 06
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-03-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh. 37
23-03-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phân bổ khoản vượt thu từ các nguồn thu năm 2010. 38
23-03-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2011 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 nội ngành giao thông vận tải. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2011 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 49
28-03-2011 Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 57
31-03-2011 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng kinh phí dự án ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2011. 69
31-03-2011 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Công an xã, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh. 72
9,487,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner