"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 22 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2011 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2011. 04
23-05-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 07
23-05-2011 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh. 09
25-05-2011 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 27
25-05-2011 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 29
01-06-2011 Quyết định số 885/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. 31
07-06-2011 Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2011 từ nguồn vượt thu ngân sách và kết dư Trung ương năm 2010. 37
07-06-2011 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 nguồn chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất. 39
07-06-2011 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc điều chuyển kế hoạch vốn từ nguồn đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và giao bổ sung kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2011. 41
09-06-2011 Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình. 46
13-06-2011 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53, đoạn Km 139+550 - Km 168, tỉnh Trà Vinh. 47
15-06-2011 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2011 - 2015 tại Trà Vinh. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2011 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hoàn chỉnh Bờ kè sông Long Bình đoạn dài 287 m phía bờ phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (báo cáo lập lại). 71
15-06-2011 Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2011. 74
15-06-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2011. 77
15-06-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. 80
15-06-2011 Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao chất lượng giống nòi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2011. 82
15-06-2011 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, thí điểm các mô hình dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm năm 2011. 84
20-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 86
9,487,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner