"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 13 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-06-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND1 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2011 - 2012. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
22-06-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2010. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2011 Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Long Đức thành Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. 11
17-06-2011 Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại. 13
20-06-2011 Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Quân Dân y trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh. 21
21-06-2011 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 23
29-06-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 44
04-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2011 Quyết định số 971/QĐ-UBND về định mức chi trả nhuận bút và thù lao cho hoạt động phát thanh và truyền hình. 59
06-07-2011 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 69
9,487,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner