"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 12 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2011 - 2012. 04
03-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2011 Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Bến cá Định An thành Cảng cá Định An trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 24
19-07-2011 Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc bãi bỏ dự toán đã phân bổ và phân bổ lại vốn trái phiếu Chính phủ các dự án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 26
20-07-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. 32
25-07-2011 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh. 34
04-08-2011 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Thương mại - Dịch vụ thuộc Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại - Dân cư tỉnh Trà Vinh. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2011 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ III nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
11-07-2011 Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc ủy quyền chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung sau khi được phê duyệt. 50
11-07-2011 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 52
20-07-2011 Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Trà Vinh. 60
20-07-2011 Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 62
25-07-2011 Quyết định số 1180/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 65
15-07-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động các Hội, Quỹ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 67
19-07-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. 70
03-08-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo. 74
04-08-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. 79
9,487,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner