"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 14 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
06-09-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2011 Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 18
11-08-2011 Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh. 21
15-08-2011 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thống kê, công bố thủ tục hành chính và cập nhật, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 23
25-08-2011 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 28
25-08-2011 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015. 39
29-08-2011 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh. 47
29-08-2011 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Thương mại - Dịch vụ thuộc Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại - Dân cư tỉnh Trà Vinh. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2011 Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2016. 71
9,487,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner