"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2011 Ngày 09 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. 03
18-10-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 11
20-10-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc ban hành định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 18
24-10-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 21
27-10-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 27
27-10-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2011 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 32
24-10-2011 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2011 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 53
01-11-2011 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015. 62
9,487,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner