"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2011 Ngày 14 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2011 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Thực hành sư phạm trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. 03
03-11-2011 Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 05
03-11-2011 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 46
03-11-2011 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh. 49
03-11-2011 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh. 51
04-11-2011 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09/9/2011 của Tỉnh ủy Trà Vinh. 56
03-11-2011 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 59
03-11-2011 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 71
9,487,596 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner