"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2011 Ngày 23 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 02
08-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà n¬ước. 09
08-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh. 11
08-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè. 13
08-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 18
9,487,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner