"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2013 Ngày 03 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
27-05-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2013 Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2, Khoản 1, Mục V Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 52
11-04-2013 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường tỉnh 915 và đường Trà Nóc, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5) - Hợp phần C (Đường tỉnh 915, địa bàn huyện Tiểu Cần). 54
17-04-2013 Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Khu tái định cư dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh. 57
18-04-2013 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các tuyến hẻm trong 12 khu Lias (giai đoạn 1) phục vụ dự án Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh. 59
06-05-2013 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Duyên Hải). 61
23-05-2013 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 - 2020. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2013. 71
06-05-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 85
8,779,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner