"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2013 Ngày 02 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
07-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2013 Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 61
17-06-2013 Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 69
21-06-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 78
26-06-2013 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). 89
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2013 Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2015. 93
8,779,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner