"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2013 Ngày 25 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
28-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc quy định định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 06
28-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 10
11-09-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 13
11-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn. 15
17-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 37
19-09-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 40
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
21-08-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND1 ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2013 Quyết định số 1608/QĐ-UBND ban hành thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 60
10-09-2013 Quyết định số 1703/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thống kê, công bố thủ tục hành chính và cập nhật, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2013 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 89
17-09-2013 Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Trà Vinh. 95
8,779,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner