"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2017 Ngày 19 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 03
23-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án do tỉnh quản lý; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 10
30-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2016 Quyết định số 2462/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 27
30-12-2016 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 39
30-12-2016 Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2016 Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. 49
19-12-2016 Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. 50
22-12-2016 Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 51
22-12-2016 Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 64
22-12-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 80
8,456,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner