"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2017 Ngày 20 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. 03
06-10-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh. 05
16-10-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2017 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Trà Vinh. 10
13-09-2017 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Trà Vinh. 54
18-10-2017 Quyết định số 1968/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản". 69
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 75
8,456,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner