Tổng tập Công báo
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2016 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 
07-03-2016 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 
04-03-2016 Quyết định số 460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên. 
01-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-02-2016 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 17 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 
23-02-2016 Quyết định số 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-01-2016 Quyết định số 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
19-01-2016 Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Tỉnh Kủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh. 
18-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
15-01-2016 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 
15-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
05-01-2016 Quyết định số 04/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2016. 
24-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. 
22-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
22-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
18-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
18-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. 
16-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
3,456,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner