Tổng tập Công báo
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 63 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2016 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung hỗ trợ giống cây trồng, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
09-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
20-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
19-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
18-05-2016 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
11-05-2016 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
11-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
06-05-2016 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh. 
29-04-2016 Quyết định số 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giống cây trồng, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
15-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh. 
14-04-2016 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. 
12-04-2016 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích và phân chia tỷ lệ % đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
07-04-2016 Quyết định số 787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
01-04-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 
01-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. 
29-03-2016 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ cụ thể khi tham gia xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016. 
21-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
4,099,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner