Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 18 xuất bản ngày 14-11-2007: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2007 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. (từ trang 04 đến trang 05)
30-10-2007 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Duyên Hải. (từ trang 06 đến trang 12)
02-11-2007 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý đê kè phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. (từ trang 13 đến trang 14)
02-11-2007 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2007, cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 15 đến trang 16)
06-11-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 17 đến trang 19)
06-11-2007 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành theo thẩm quyền hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 20 đến trang 22)
18-10-2007 Quyết định số 1544/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Tập huấn - tuyên truyền nước sạch và vệ sinh trường học tỉnh Trà Vinh năm 2007. (từ trang 23 đến trang 24)
18-10-2007 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Kết hợp quân dân y bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng năm 2007. (từ trang 25 đến trang 26)
18-10-2007 Quyết định số 1547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 27 đến trang 29)
18-10-2007 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 30 đến trang 32)
18-10-2007 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm cấp nước 02 xã Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 33 đến trang 35)
24-10-2007 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cụm tuyến dân cư ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, giai đoạn II năm 2007. (từ trang 36 đến trang 39)
24-10-2007 Quyết định số 1569/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà vệ sinh các Trạm y tế, nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh cụm hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 40 đến trang 42)
30-10-2007 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ dự toán phần khối lượng còn lại của hạng mục công trình: Khối 12 phòng học thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở phường 6, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 43 đến trang 44)
05-11-2007 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 45 đến trang 47)
05-11-2007 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. (từ trang 48 đến trang 51)
05-11-2007 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. (từ trang 52 đến trang 55)
05-11-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. (từ trang 56 đến trang 60)
05-11-2007 Quyết định số 1651/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 61 đến trang 63)
05-11-2007 Quyết định số 1652/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 64 đến trang 66)
05-11-2007 Quyết định số 1653/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 67 đến trang 69)
05-11-2007 Quyết định số 1654/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 70 đến trang 72)
05-11-2007 Quyết định số 1655/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 73 đến trang 75)
05-11-2007 Quyết định số 1656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 76 đến trang 78)
05-11-2007 Quyết định số 1657/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 79 đến trang 81)
05-11-2007 Quyết định số 1658/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 82 đến trang 84)
05-11-2007 Quyết định số 1659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 85 đến trang 87)
9,487,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner