Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 34 xuất bản ngày 29-12-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2018. (từ trang 04 đến trang 13)
08-12-2017 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 14 đến trang 15)
08-12-2017 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 16 đến trang 24)
08-12-2017 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách. (từ trang 25 đến trang 26)
08-12-2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 27 đến trang 28)
08-12-2017 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 29 đến trang 40)
08-12-2017 Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 14 Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 41)
08-12-2017 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban quản lý xã) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 42 đến trang 43)
08-12-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 44 đến trang 48)
08-12-2017 Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 49 đến trang 50)
24-10-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 51 đến trang 59)
11-12-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 60 đến trang 65)
13-12-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 66 đến trang 74)
21-12-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 75 đến trang 97)
21-11-2017 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 98 đến trang 101)
14-12-2017 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. (từ trang 102 đến trang 106)
8,773,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner