59
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 59 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01/2024/NQ-HĐND Việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/02/202407/03/2024Đang hiệu lực
03/2024/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh23/02/202404/03/2024Đang hiệu lực
25/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/12/202318/12/2023Đang hiệu lực
28/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06/12/202318/12/2023Đang hiệu lực
06/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh14/07/202301/01/2024Đang hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 202514/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
14/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
06/CT-UBND Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 202411/07/202311/07/2023Đang hiệu lực
12/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/05/202302/06/2023Đang hiệu lực
589/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách tỉnh Trà Vinh25/04/202325/04/2023Đang hiệu lực
03/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 27/02/202309/03/2023Đang hiệu lực
04/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh27/02/202327/02/2023Đang hiệu lực
17/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
18/2022/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
19/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 – 202509/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
15/2022/NQ-HĐND Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
2019/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/10/202214/10/2022Đang hiệu lực
1900/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh26/09/202226/09/2022Đang hiệu lực
1768/QĐ-UBND Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06/09/202206/09/2022Đang hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/08/202219/08/2022Đang hiệu lực
1632/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 09/08/202209/08/2022Đang hiệu lực
1607/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 202105/08/202205/08/2022Đang hiệu lực
18/2022/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/08/202215/08/2022Đang hiệu lực
1502/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 202127/07/202227/07/2022Đang hiệu lực
15/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh18/07/202228/07/2022Đang hiệu lực
162/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 202220/01/202220/01/2022Đang hiệu lực
87/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Trà Vinh12/01/202212/01/2022Đang hiệu lực
88/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Trà Vinh12/01/202212/01/2022Đang hiệu lực
17/2021/NQ-HĐND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 202509/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
18/2021/NQ-HĐND Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 202509/12/202101/01/2022Đang hiệu lực